עמוד בית  צור קשר  מפת אתר הפוך לדף הבית
חיפוש     
אודות קבוצת לוי יצחק פורום לוי יצחק מחירון בהנחה מילון מונחים נדל"ן התאם רכב לתקציבך Apartment Prices עתיקות

זכרון דברים - חוזה למכירת רכב

המלצה לעריכה

 הערות: המלצה לעריכת החוזה שלהלן, כשמה כן היא - המלצה בלבד. הכותב אינו אחראי לנזקים העלולים לנבוע מהסתמכות על המלצה זו. ההסתמכות על ההמלצה שלהלן היא על אחריות הצדדים בלבד. הקונה ו/או המוכר יכולים להוסיף ו/או לגרוע ו/או לתקן סעיפים כראות עיניהם.

 

 

הואיל והמוכר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים הרשום של רכב מסוג................ תוצרת...................
דגם................ ומס' רישוי............... שנת ייצור...........(להלן רכב).
והואיל והמוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות בצד ג' כלשהן:
והואיל והמוכר הציע לקונה לרכוש את הרכב; והואיל והקונה מעוניין לרכוש את הרכב;


לפיכך הגיעו הצדדים לידי הסכמה כדלהלן:


1. המוכר מוכר בזה לקונה את הרכב.


2. הצדדים קובעים בזאת את מחיר הרכב לסך כולל של........... ₪ ששולמו כדלהלן:
    א. סכום של.......... ₪ (................שקלים חדשים) משולם במעמד חתימת החוזה וחתימת המוכר מהווה אישור לקבלתו.
    ב. היתרה בסך............ ₪ ( ..................שקלים חדשים) תשולם בשיק בנקאי ו/או במזומן בתאריך......... במעמד העברת הבעלות על שם הקונה ומסירת הרכב לקונה.


3. א. המוכר מתחייב להעביר את בעלות הרכב לקונה.
    ב. המוכר מתחייב להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול.
    ג. היה ובזמן כלשהו יתברר כי על הרכב רובץ חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול כאמור לעיל, מתחייב המוכר לסלקו או לגרום מחיקתו מיד.
    ד. התשלום עבור אגרת העברת בעלות תשולם ע"י..............


4. המוכר מצהיר כי הרכב גמע..................ק"מ, כמופיע במונה הקילומטרים וכי הוא בעלים מספר ................ של הרכב (1 ,2, 3 וכו'), בעלות נוכחית או לשעבר........................   (פרטית, חברה פרטית, חברה ציבורית, השכרה, ליסינג, מונית לשעבר, משרד הביטחון ) אחר..........................


5. המוכר מצהיר כי הרכב לא היה מעורב בתאונה שגרמה לירידת ערך מסחרית.


6. א. המוכר מתחייב ומצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון המקורי של הרכב, כי לא נעשו שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרישיון המקורי,לא נעשו ברכב  שינויים  שאינם מותרים על פי הדין וכי כל המיסים,האגרות,קנסות והתשלומים לגבי הרכב שולמו במלואם.
    ב. כל המסים,האגרות,הקנסות והתשלומים - מכל סוג שהוא - החלים על הרכב ו/או השימוש בו על ליום מסירתו לקונה יחולו על המוכר ומיום זה ואילך יחולו על הקונה.


7. הקונה מצהיר כי ראה את הרכב,בדק את מצבו המכני והחיצוני במכון בדיקה מורשה (שם המכון)................ מס' הבדיקה................., תאריך הבדיקה............... וכן את מצבו הרישומי, ובכפוף להצהרות ולהתחייבויות המוכר כמפורט בחוזה זה הוא מוותר בזאת על כל טענת פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו,באשר למצבו המכני והחיצוני של הרכב.


8. צד שיפר חוזה זה הפרה יסודית, ישלם למשנהו פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש בגין הפרה זו בשיעור............... (סכום קבוע או אחוזים ממחיר הרכב) ו/או לביטולו של החוזה (מחק את המיותר).


9. תשלום החל על צד לחוזה רשאי הצד השני לשלמו ולדרוש השבתו המיידית.


10. ידוע לקונה כי עם חתימת ההסכם והעברת הבעלות פג תוקף הביטוח על הרכב ועל הקונה לבטח את הרכב על שמו ועל אחריותו.


11. הצדדים מאשרים בזאת שקראו היטב את הכללים וההנחיות למילוי חוזה זה ופעלו בהתאם לכך.

 


ולראיה, באו הצדדים על החתום:                     תאריך...............................

 

 

 המוכר...............................                  

 הקונה...............................

 ת.ז ..................................

 ת.ז ..................................

 כתובת ..............................

 כתובת ..............................

 טל' ..................................

 טל' .................................. 

 

 

 

 

 

מסמכים מקושרים

Click to Download חוזה למכירת לרכב - המלצה לעריכה (67.3 Kb)
היה מעודכן! נדל"ן | רכב | אופנועים הצטרף לרשימת הדיוור
 
 
מדיניות הפרטיות | זכויות שמורות  © לוי יצחק 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים