חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח - 2008

התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשס"ח (29 ביולי 2008).

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק יכנסת - 210, מיום כ' באדר התשס"ח (26 בפברואר 2008).