על פי הוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח - 2008

בהתאם להוראות החוק. המוכר רכב או נותן שירות דרך העיסוק, כולל יצרן שעיסוקו מכירת רכב משומש מחוייב במסירת טופס גילוי זה.

 * מוגש כשרות לציבור מטעם איגוד מוסכים בישראל