ניתן ללחוץ על כל אות , כדי להגיע ישירות לקבוצת מונחים המתחילה באות זאת, בדף זה

א

מבואה עם עמודים בחזית הבניין.

 

שילוב של מספר הלוואות לצורך רכישת דירה אחת.

 

 ניתן ע"י הרשות המקומית לאחר תשלום כל האגרות.

 

ניתן ע"י הועדה ועדת בניין ערים עם סיום הבנייה והגשת כל הניירות שנדרשים.

אחראי על תכנון המבנה כולל בקשה להיתר בניה .מלווה את הקבלן בתהליך הבניה. הכול בהתאם לתוכנית בנין ערים.

 

מתכנן גנים, מגרשי משחקים, בריכות שחיה וכו'.

 

ב

התחיבות של גוף ביטוחי לשלם פיצויי נזקים תמורת תשלום פרמיה.

 

ביטוח המכסה את כל הנזקים שייגרמו למבנה הבית. לקירות ולכל מה שצמוד איליהם מפני שריפה, פיצוץ צנרת מים, נזק בזדון וכו'.

 

מכסה כל נזק שייגרם לתכולת הבית עפ"י הסכמים המפורטים בפוליסה >> ראה סקרי דירות

נכס המשועבד לבנק עקב הלוואה מחייב בביטוח מבנה.

 

החלקים המשותפים של הבניין. כגון: חדר מדרגות, צנרת וכו'...

 

בא להגן על דירי הבית מתביעות כספיות גבוהות.

 

ביטוח לקבוצת אנשים בעלי קווי יחוד משותפים - משכנתאות, מקבלי המשכנתא למקרי מוות.

 

כאשר סכום הביטוח גבוה מערך הנכס. במקרה כזה מגיע למבוטח החזר הפרמיה ע"פ חוק.

 

מעניק שירות אחזקה שוטף ואחת לחצי שנה שירות מבודק מעליות מוסמך.

הזכות להחזיק במקרקעין להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה לפי דין.

 

נכס או קניין המשועבד לבנק לצורך הבטחת פירעון ההלוואה.

 

שרשרת של פעולות ושלבים הקשורים במתן הלוואה. התהליך מגיע לסיומו כאשר נמסר ללקוח שיק או כאשר זוכה חשבון המוכר.

 

הודעת הבנק לרשם המשכונות כי שולמה מלוא ההלוואה וניתן לבטל את משכון הנכס.

 

תפקידו לפתור בעיות שנוצרו בין צדדים מבלי להיכנס לתביעות בבית משפט. הבורר הוא מקצוע בפני עצמו, ומוגדר בחוק.

 

ג

תקרת ביניים.

 

חלל שקוע בקיר.

 

קרקע הכוללת חלקות לבניה ושטחים ציבוריים.

 

הלקוח משעבד את נכסו תמורת ההלוואה ומבקש למכור ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת. המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש.

 

ד

יחידת דיור בבנין משותף שלה לפחות חדר אחד מטבח ושירותים.

 

דירה שבעליה מתגורר בה במשך 4 שנים ולא היו בבעלותו דירות נוספות.

 

דירה המשתרעת על פני שתי קומות.

בית צמוד קרקע שיש לו קיר משותף עם בית נוסף שבנוי על אותו מגרש.

ה

מכלול הנכסים העומדים לרשותו של האדם (או גוף כלשהו), שיש בהם כדי לשמש אותו לצורך יצירת תוצר או הכנסה.

 

לצרכים ציבוריים בדרך כלל.

 

שינוי ייעוד מקרקע שלא הייתה מיועדת לבניה לכזו שכן.

 

מסמך הנחתם בין שני צדדים על מנת לבצע עסקה. הסכם שנקבע גם שלא בכתב אך בנוכחות עדים תקף.

 

התחיבות שנותן בעל המקרקעין לבנק לפני שנרשמת משכנתא לטובת הבנק והיא מהווה בטוחה זמנית.

 

הודעה חתומה ע"י בעל זכויות בנכס אשר מועברת לרשם המשכונות ובה נאמר על יצירת משכון הזכויות בנכס לטובת הבנק וכן בקשה מהרשם לבצע רישום בהתאם.

 

הקרן והריבית צמודים למדד הריבית נקבעה במועד ביצוע ההלוואה.

 

נושאת ריבית והצמדה למדד. הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ולאחר מכן משתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה מראש.

 

תשלומי קרן וריבית משתנה המשולמים בצירוף הפרשי שער הדולר לפי שער.

 

נושאת ריבית פרים לתקופה של 4-20 שנים בתוספת או בהפחתה של אחוז מסוים מריבית ה"פריים".

 

מכספי המדינה שתנאיה נקבעים ע"י משרדי השיכון והאוצר שקבלו תעודת זכאות המפרטת את היקף ההלוואה.

 

ניתנת על פי הסדר עם הממשלה או גוף ציבורי אחר.

 

מאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס אחר כנגד שיעבוד הנכס הנוכחי.

 

הלווה אינו משלם את תשלומי ההלוואה כל עוד מקיים את תנאיה.

 

ניתנת ללא תשלום קרן +ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופת ההלוואה.

 

הלוואה שבה הקרן + הפרשי ההצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה, כאשר  התשלום החודשי הוא של הריבית בלבד.

 

רישיון הבניה שניתן ע"י הוועדה לבנין ערים. הבקשה מוגשת ע"י מוסמך בחוק, כגון אדריכל או מהנדס. לקבלת ההיתר יש צורך בחתימת מהנדס שלד, מפקח והקבלן.

 

תשלום הנגבה מבעל נכס על ידי העירייה או המועצה המקומית בעקבות עליית ערך של הנכס, הבית או המגרש או שיפורים בעקבות הענקת זכויות בנייה או שינוי ייעוד הקרקע. ההיטל משולם בעת מימוש הזכויות או בשעה שמוכרים את הנכס והוא עומד על 50% מגובה ההשבחה.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

ו

הוועדה העליונה לתכנון ערים ובנייה.

 

מוסמכת לאשר או לדחות בקשות להיתר.

 

מטפלת בבקשות מקומיות להיתר

 

בית צמוד קרקע בודד לחלוטין על מגרש.

ז

מסמך מחייב של התקשרות זמנית בין הקונה לבין המוכר.

 

ח

חובת המבוטח למסור פרטים אמיתיים לחברת הביטוח לגבי עצמו ולגבי רכושו, בייחוד מידע שיכול להשפיע על ההסכמה לבטח אותו או על גובה הפרמיה.

 

על פי חוק לא ניתן לקנות קרקע מהמדינה לכן מבוצעת חכירה בדרך כלל ל-99 שנים. ערך הקרקע של המינהל נמוך מערך קרקע פרטית ובניה על הקרקע מחייבת אישור המינהל.

 

זכות החכירה לדורות ניתנת למשך 49 שנים ומתחדשת לתקופות זהות באופן אוטומטי. למעשה זוהי הזכות הנפוצה ביותר בישראל.

 

שטח המיועד לבניה והמכיל בתוכו מגרשים לבניה כולל שטח לבניה ציבורית.

 

ט

לשכה אשר מתפקידה לרשום זכיות במקרקעין. רישום בטאבו קריטי במכירת דירה ובבקשה למשכנתא.

 

טופס המאפשר חיבור בנין חדש לרשת החשמל המים והטלפון לאחר שנתמלאו התנאים לכך.

 

אישור הרשויות על סיום הבנייה באופן תקין.

 

י

בעל מקצוע וותיק ומומחה בתחום. לעיתים עולה בידע על המתכננים.

 

הוגה רעיון. תפקידו בין היתר להביא את הכסף ליישום הפרויקט.

 

כ

ביטוח נכס ביותר מחברה אחת לתקופה חופפת, במקרה נזק יהיו אחריות חברות הביטוח ביחד ולחוד לגבי הסכום החופף, כל אחת לפי חלקה היחסי.

 

ל

המקום בו מתנהל רישום על עסקאות המקרקעין, רישום וסילוק הערות אזהרה, משכנתה, ולמעשה ניתן לקבל את ה"נסח" בו קיים כל המידע על הנכס. לשכות רישום מקרקעין קיימות במספר ערים בארץ. רישום עסקת מקרקעין בטאבו , בלשכת רישום מקרקעין, מותנה באישור בדבר העדר חובות במס שבח , מס רכישה ומס רכוש של המקרקעין הנמכרים.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

מ

החדר האטום - חדר הנדרש ע"פ חוק לצורך הגנה בפני התפוצצות. החדר הוא חלק מתקנות הג"א.

 

החלק הבולט בבנין המוגן ע"י מעקה.

 

מערכת לחימום מים באמצעות קולטים ודוד שמש. ישנן מערכות מרכזיות או יחידניות.

 

בית המובא לשטח ישירות מהמפעל בו יוצר.

 

שטח הקרקע  ברוטו השטח כולל את השטח המותר לבנייה, החצר, ושטחים המיועדים לציבור.

 

גוף מטעם המדינה האחראי על קרקעות המדינה.

 

כאשר נדרש מימון בנקאי על מנת להשלים את רכישת הנדל"ן, הלווה יפנה לבנק לצורך קבלת משכנתא. מימון זה ניתן ע"י הבנק תוך משכון הנכס ושיעבודו לבנק ותוך רישום הערת אזהרה במנהל מקרקעי ישראל/טאבו.

 

משקף את השינויים החודשיים של עלית מחירי מצרכים ושירותים.

 

מחושב על פי מחירי ענף הבניה.

להבדיל מהמהנדס המתכנן. מהנדס הביצוע אחראי על ביצוע הפרויקט בשטח.

 

בעל רישיון מהמדינה לביצוע מדידות, גבולות השטח וכדומה.

 

מלווה את תהליך הבניה משלב התכנון ועד הגמר כולל שנת אחריות.  משמש כתובת לכל בעיה שצצה בתהליך הבניה.

 

מנהל פרויקט ,אחראי בפועל על התקדמות תהליך הבניה כולל עמידה בלו"ז  ומול קבלנים וספקים.

 

קרקע בישראל לרבות בתים, בניינים, וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

מכירה לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מוגדרת בחוק ככל הענקת זכות במקרקעין העברתה או ויתור עליה. החוק קובע כי הורשה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקניית זכויות לנאמן או אפוטרופוס או מפרק או כונס, אינן מכירות.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

מוטל על שבח במכירת זכות במקרקעין במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת זכות במקרקעין. קיימים פטורים שונים והקלות ממס.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

הרוכש זכות במקרקעין חייב במס רכישה. מס הרכישה הינו בשיעור מדורג משווי הרכישה של דירת מגורים. יש לשלם את מס הרכישה תוך 30 יום מתאריך רכישת הנכס. קיימים פטורים והקלות גם למס הרכישה.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

מרפסת בלתי מקורה.

ע

"קנס" שהבנק רשאי לגבות בהתאם לחוזה ההלוואה מלווה שמסלק הלוואה או חלק ממנה במועד מוקדם מזה הנקוב בהסכם ההלוואה שנחתם.

 

הלוואת גישור בין שיחררו נכס משועבד אחד ושעבוד אחר לאותו הבנק.

 

ערבות הבנק המלווה את פרויקט הבניה לכספים שמשלם קונה הדירה, להבטיח את כספי הקונה במקרה והקבלן פשט רגל או לא יוכל לסיים את  הבניה.

 

פ

גינון, מתקני משחקים וכדו'.....

 

פיתוח הקרקע הכולל ביצוע תשתיות כגון ביוב, צנרת, חשמל, כביש וכו'..

 

ביצוע עבודות ניקוז, השקיה, חשמל, ביוב, מדרגות וגבולות השטח.

 

מעין סוכה על הגג או לצד המבנה, מחייב רישיון, לכל עירייה תקן משלה.

 

חצר פנימית בתוך מבנה.

 

משטח אופקי בגרם המדרגות.

 

חלק סגור במבנה המשמש מעלית, מעבר צנרת וכו'....

 

גומחת ביטון בגבול המגרש ובחזית הרחוב המשמש לקיבול צנרת, חשמל, מים, טלפון, גז וכו'..  

 

תחתית היסוד, יציקת ביטון בעובי של לפחות 20 ס"מ עם זיון ברזל לבנין.

 

צפוי רצפה עשוי עץ או חומר סינטטי. יש להניח על קורות עץ או יציקת בטון.

 

חלוקת גוש המיועד לבניה לחלקות ומגרשים.

 

שעבוד בדרגה שווה-ניתן לשעבד מקרקעין למספר נושים. השעבוד יכול להיות בדרגות קדימות שונות לכל נושה או בדרגה שווה - "פרי פאסו ".

 

הדירה העליונה על הבניין, המשתרע על הגג, במפלס אחד, ויש לו יציאה ישירה למרפסת שמקיפה אותו לעיתים מכל צדדיו ת אם מדובר בפנטהאוס יחיד על הגג, או משלושה צדדים אם יש פנטהאוז נוסף על הגג.

לאחרונה מתחכמים הקבלנים ובונים "מיני פנטהאוסים". מדובר למעשה בדירות שיש להן יציאה ישירה למרפסת גדולה ומרווחת. הדירה חייבת להיות בקומות העליונות או הדומה העליונה של הבניין.

ק

השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר שהמבוטח החזיר את מצב רכושו למצבו הקודם.

 

תכנון הנדסי של חוזק המבנה.

 

בבעלות גוף פרטי רשומה בטאבו וניתן להעברה בירושה.

 

אדמה בבעלות המדינה הינה לחכירה למשך 99 שנים.

 

הסכם עם הקבלן כאשר בעל המגרש מקבל בדרך כלל כ-30% בכסף או בשווה ערך.

 

סכום ההלוואה המלאה שנתקבלה בבנק.

 

בחוזה ההלוואה בריבית משתנה ניתנה אפשרות לעבור למסלול בריבית קבועה.

 

בריבית משתנה ניתנת אפשרות ללווה לעבור למסלול ריבית קבועה.

 

קבלן המקבל רק מגרש ומוסר בית גמור. באחריתו לדאוג לכל הקשור לתהליך הבניה כולל כל האישורים הנדרשים.

 

מבצע רק חלק מהעבודות. חשמלאי, שרברב, וכד'.

 

למעשה דירה שבנויה לגובה במקום לרוחב. הוא בדרך כלל צמוד קרקע אבל יש גם דירות קוטג', והוא בנוי במפלסים: במפלס אחד יש חדר מגורים ומטבח ושרותים במפלס שני חדרי ילדים וחדרי שרותים, ומפלס שלישי נניח חדר הורים ומרפסת גדולה ושרותים נוספים. יש כאלה שיש להם גם מרתף. קוטג' יכול להיות בנוי על 3-4 מפלסים ויותר, המון מדרגות פנימיות. המהדרים מכינים מקום למעלית פנימית (ויש קוטג'ים עם מעלית פנימית).

ר

רצפה המנותקת מאדמת המילוי, כתקרה לכל דבר.

 

הטיח שמניחים על רשת מתכת לגגות רעפים. (היום כמעט לא בשימוש).

 

חומר מילוי בין אריחים. לאחר ייבוש החומר חזק ודוחה מים.

 

נקודות החיבור שולי הגג לקיר.

 

גובה מדרגה.

 

לכסף יש מחיר: הריבית היא המחיר ומוגדרת באחוזים שנתיים.

 

הריבית הבנקאית הבסיסית ממנה נגזרת הריבית על הלוואות לא צמודות.

 

במידה ולא עומדים בתשלומים.

 

ש

שיפוי הינו השבת המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה ביטוח.

 

המבטח משלם למבוטח ולאחר מכן תובע את נזקיו מצד שלישי.

החלק הבסיסי של הבניין הכולל את היסודות, העמודים, הקורות והתקרות.

 

לאחר מסירת מפתח דירה חדשה לדייר. בזמן זה חלה אחריות הקבלן לבצע תיקונים שנתגלו בדירה או במבנה לתקופה של 12 חודשים. אחריות על בעיות רטיבות היא ל-7 שנים.

 

שטח המוקצה לבניה ציבורית.

 

שטח ציבורי לגנים ופרקים ובשום מקרה לא לבניה.

 

מעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם, חייב להיחתם בפני נוטריון.

 

מתבצע כאשר הלקוח שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה.

 

ת

רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה.

 

מערכות בסיס תת קרקעיות או בתוך קירות.

 

קובע דרישות מינימאליות לאיכות המוצר או לאיכות הביצוע.

 

המפרט הקובע לכל בניה אזורית. ת.ב.ע היא בסיס לכל תוכנית.

 

תוכנית השטח המייעדת לבניה כולל כל הגושים והחלקות המיודעות לבניה.

 

הערוכה ע"י מודד מוסמך ומתארת את נתוני ופריטי המגרש.

 

תכנית שמציג מודד מוסמך המראה את תוואי השטח/המגרש הקיים ומשמשת כבסיס לתכנון אדריכלי.

 

תכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50. בתכנית זו מופיעות המידות של כל קיר, מדרגות, חלון, דלת וכל אלמנט אחר, כולל פרטים שונים.

 

תכנית  האדריכל או המהנדס לצורך מכירה בלבד והיא חלק בלתי נפרד מחוזה הקניה.

 

אותה מגיש אדריכל לועדת בנין ערים כדי לקבל היתר בניה.

 

מאשרת, מתארת את הבניין, מיקומו במגרש, מידתו ופרטיו .

 

מתארת את המגרש והבנייה כולל תשתית פיתוח.

 

לפיה מבצעים את עבודת הבניה לאחר שיש עליה אישור המתכן לביצוע.

 

תכנית בקנה מידה של 1:50 שלד המבנה כולל מידות של כל אלמנט בבנין, חתכים ופרטים לבוצע.

 

אותה מגיש האדריכל לאחר השלמת בנית השלד וזאת במידה ובוצעו שינויים תוך כדי תהליך הבניה. כל שינוי או תוספת מחייבים הגשת תוכנית מתוקנת לרשות.

 

מציינת מיקום אביזרי החשמל כולל מספר נקודות ומעגלים ולוח חשמל.

 

לפיה כבר בוצע בניה ניתן לשימוש לבניה נוספת תוך התאמה מקומית על מנת לחסוך זמן ועליות כספיות.

 

מסמך הכולל את כל הכימיות והעבודות של חלקי המבנה כולל מחירים לכל  פריט וחתכים של הקירות והעמודים.

 

רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה. רשימת התקנות היא הבסיס החוקי לתקנון ובו קביעות כמו אחוזי בניה מותרים, צורת חניה, גובה גג וכדו'.

 

המסגרת הכספית הכוללת של כל העלויות, כולל עלויות נלוות הנדרשות מתחילת ועד סיום הפרויקט.