קבלו מספר טיפים אשר יקטינו לכם את הסיכויים להפסדים כלכליים בעת השכרת דירה.

משכיר נכס מפקיד בידי השוכר נכס בעל ערך כלכלי רב.

האם כאנשים סבירים הייתם נותנים למשהו זר כסף או שווי כסף מעל מליון ₪, ולא הייתם חושבים לעשות עימו חוזה אצל עורך דין? מסתבר שרבים מהמשכירים מורידים חוזים סטנדרטים מהאינטרנט או ממחזרים חוזים ישנים ובכך מנסים לחסוך את שכר טרחת עורך דין, שיכול להגיע עד לסך חודש שכירות. (בכל מקרה כולו או מחציתו משולם על ידי השוכר).

טיפים למשכיר דירה

 1. אימות זהות השוכרים ובחינת מצבם הכלכלי.
 2. לקבוע דמי השכירות החודשיים מנגנון הצמדה ואופן התשלום.
 3. לקבוע הוראות לשמירת המושכר ותכולתו.
 4. לקבוע מטרת השכירות (מגורים,עסק וסוגו וכיוב'...).
 5. לקבוע הוראה האוסרת על המשכיר להשכיר את המושכר ו/או חלק ממנו בשכירות משנה ו/או להכניס אחרים למושכר אלא בכפוף להסכמת המשכיר בכתב ומראש.
 6. לקבוע בחוזה פיצוי מוסכם בגין כל יום איחור בפינוי הדירה בתום תקופת השכירות רצוי שגובה הפיצוי יהיה לפחות גבוה פי ארבע מדמי השכירות היומיים וזאת בנוסף לסעדים ותרופות להם זכאי המשכיר על פי דין.
 7. לקבוע הוראות באשר לתשלומים השוטפים בגין השימוש בדירה לרבות ארנונה, מים, חשמל, גז, ועד הבית וכיו"ב.
 8. להקפיד לעדכן את העירייה \ הרשות המקומית, חברת החשמל, חברת הגז, וכו'... בדבר זהות המחזיק בנכס ולדאוג כי שם השוכר עודכן.
 9. הקפדה על קבלת בטחונות מתאימים מהמשכיר להבטחת קיום התחייבויותיו ע"פ ההסכם.
  קיימים מספר סוגי בטוחות: ערבות בנקאית, ערבות אישית של צד ג', שטרי חוב סחירים.
 10. לקבוע הוראה בהסכם המאפשרת למשכיר להיכנס למושכר ע"מ לבדוק את מצבו, להראות לאחרים וכיו"ב.
 11. לקבוע הוראה בהסכם המאפשרת למשכיר לבדוק מעת לעת כי המיסים והתשלומים בגין השימוש השותף במושכר שולמו במלואם.
 12. לקבוע הוראות באשר לפינוי המושכר והשבתו למשכיר בסיום תקופת השכירות.