א. כללי
1. מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי "לוי יצחק – החברה לשמאות וסקרים בע"מ" )להלן: "החברה"(
ביחס לפרטיות המשתמשים באתרה ו/או באפליקציות בבעלותה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר
לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש ו/או בכל דרך אחרת.
2. לצורך מתן שירותים שונים של החברה, לרבות בעת שימוש בשירותי האתר ו/או האפליקציות של
החברה, נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים
ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, נכסים אשר בבעלותך וכיו"ב. זהו
המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת שירותי החברה. חלק מהמידע אינו מזהה
אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך וחלקו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת
באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט )IP )שממנה פנית
ועוד.
ב. השימוש במידע, לרבות על ידי צדדים שלישיים
3. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי ו/או המידע הרגיש )להלן: "המידע האישי"( אשר
החברה מקבלת ממך ו/או הנאסף על ידה נועדו לצורך מתן שירותיה, לרבות עריכת שמאות וסקרים ו/או
לצורך משלוח מחירונים ו/או חוות דעת על עדכוניהן לכתובת המבוקשת ללא כל טעויות ו/או תקלות
שונות אשר עשויים למנוע ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו על ידך ו/או לצורך טיוב, הצלבה, מחקר
והעשרת נתונים ו/או לצורך גבייה ו/או לצורך מתן שירות ללקוחות. יובהר כי המידע הרלוונטי יועבר
לידיעת ו/או שימוש גופים שונים רק לצורך מתן השירות או בהתאם להסכמתך.
4. חלק מן השימושים באתר ו/או באפליקציות ו/או השירותים הניתנים על ידי החברה בכל דרך אחרת
מצריכים הליך מילוי פרטים אשר במסגרתו תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל, כגון שמך המלא, כתובת, פרטי אמצעי תשלום וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי
המידע האישי אשר נמסר לחברה לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים נעשים מרצונך החופשי
ובהסכמתך.
5. החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור לידה ו/או מי מטעמה באתר ו/או באפליקציות ו/או בכל דרך
אחרת – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך
אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך ו/או למשלוח דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר
בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב - 1982 )להלן: "חוק הספאם"(,
ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ו/או שירותי דיוור ישיר. על צדדים
שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד
האמור בסעיף זה לעיל.
6. בנוסף, סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך אתר החברה מתבצעת באמצעות צדדים שלישים,
לרבות ספק סליקה. מאחר שתכנים אלו אינם כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, הנך מתבקש לעיין
גם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ובכל מקרה לחברה לא תהא כל
אחריות ביחס לעיון כאמור.
7. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה איננה יכולה להיות אחראית
לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או
הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם
על אחריותך הבלעדית.
8. במקרה שתהיה החברה מחויבת, על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים
משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שביצעת באתר, תהא רשאית החברה למסור את פרטיך
לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת
9. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין. החברה אינה מעוניינת
לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלמסור
לחברה ו/או מלהעלות לאתר ו/או למסור פרטים ו/או כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או
מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום )למשל
בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם( תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במסירת הפרטים מידע
ו/או פרטים אישיים הנך מקנה לחברה רשות שאינה מוגבלת בזמן לעשות שימוש בפרטים ו/או במידע לפי
שיקול דעתה.
ג. מאגר המידע
10. המידע האישי יישמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - ,1981
וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.
ד. אבטחת המידע
11. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים
שלישיים ולצמצם כל חשיפה וכל סיכון לחדירה שאינה מורשית למחשבי החברה ו/או לאתר ו/או
לאפליקציות ולמאגר המידע כאמור, אך אין באפשרות החברה להבטיח כי אלו יהיו חסינים לחלוטין.
איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות
אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה ,SSL נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים
אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים
שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.
12. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של
האתר )להלן ביחד "העוגיות"(, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר,
לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה
מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות
המשתמשים באתר ו/או באפליקציות ו/או לקוחות החברה בכל דרך אחרת. עם זאת, אין טכנולוגיה אשר
יכולה להבטיח אבטחה מושלמת של מחשבי החברה ו/או מאגר המידע מפני חדירות בלתי מורשות
ושימוש אסור במידע.
13. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה
עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור,
מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת
פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות וודא שאתה משתמש בדפדפן
מאובטח.
14. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות
בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. בחלק מהשירותים
המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי עוגיות אודותיך.
15. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר
או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies-במחשבך בכל רגע. מוצע
שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים
מידע אודות פעילותך באתר.
ה. עיון ומחיקת נתונים במאגר המידע
16. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת
הפרטיות, התשמ"א .1981- במידה שתמצא שהמידע עליך בו עיינת אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך
רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
17. פנייה כזאת יש להפנות לדוא"ל il.co.itzhak-levi@levi או באמצעות פקס מס' 03-5613363 או בדואר אל
לוי יצחק – חברה לשמאות וסקרים בע"מ, דרך מנחם בגין ,90 תל אביב .6713837
18. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת
אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע
הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה-
יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
ו. דיוור אלקטרוני
19. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים דיגיטליים
אחרים דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק הספאם. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך
ולחדול מקבלתם.
ז. שינויים במדיניות הפרטיות
20. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים
מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה. המשך
השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם
הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר ו/או באפליקציות של החברה.
תאריך עדכון אחרון: .19/03/2019